นวดไทยระดับวิชาชีพเชั้นต้น, หัตถศาสตร์บำบัด

.

หลักสูตรวิชาชีพการนวดไทยชั้นต้น (๑๕๐ ชั้วโมง) ผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนวิชานี้จะต้องผ่านการเรียนการนวดไทยระดับพื้นฐาน ๖๐ ชั่วโมง และการนวดกดจุดสะท้อนเท้า การเรียนหลักสูตรนี้เป็นการเรียนเสริมทางด้านทฤษฎี เช่นหลักสูตรพื้นฐานเบื้องต้นด้าน เภสัชกรรมและเวชกรรมไทยแผนโบราณ เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค ฤาษีดัดตน และทบทวนด้านปฏิบัติ

ใช้เวลาเรียน ๑๐ วัน ผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้ Kontakt 

.

หลักฐานในการสมัครเรียน

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน ใส่สูทเท่านั้น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๔ รูป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)

 • ใบประกาศนียบัตรการนวดไทย ๖๐ ชั่วโมง

 • ใบประกาศนียบัตรนวดเท้า

 • ค่าเรียน ๗๗๐ ยูโร รวมสอบและใบประกาศนียบัตร(ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ค่าที่พักสอบถามรายละเอียดได้

หลักสูตรนวดกดจุดบำบัด(หัตถศาสตร์บำบัด) การเรียนหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนนวดแบบบำบัดอาการและการกดจุดแก้อาการต่างๆประมาณ ๕๐ อาการ ผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนหลักสูตรนี้ต้องผ่านการเรียนนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง

ใช้เวลาในการเรียน ๘ วัน ผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดตามนี้ Kontakt

.

หลักฐานในการสมัครเรียน

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน ใส่สูทเท่านั้น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๔ รูป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)

 • ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพการนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง

 • ค่าเรียน ๗๗๐ ยูโร ( ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม )