หลักสูตรการเรียนการสอน

ด้วยความเชื่อมั่นพลังแห่งการพึ่งตนเอง

ของการนวดไทยและการแพทย์แผนไทย

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย

ศาสตร์และศิลป์แห่งสยามประเทศ

เราจึงรวมตัวสานต่อวิชาของบรรพชน

เพื่อเกื้อกูลผู้คนพ้นโรคภัย